Skytteloggboken
 
 
  Hem | Tips | Köp Skytteloggboken

Tips för Skytteloggboken

Skytteloggboken uppdaterad

2022-12-08

Skytteloggboken är uppdaterad med bland annat märkesfordringar för Dynamiskt korthållsgevär/Pistol Caliber Carbine (PCC).

Dataintrång hos Naturvårdsverket

2022-10-08

I oktober 2022 uppdagades att Naturvårdsverket hade utsatts för ett dataintrång och man misstänkte att uppgifter om vapenägare kan ha kommit i orätta händer. Skytteloggboken innehåller tips för hur vapenägare kan skydda sig mot brott och brottslingar. Skytteloggboken kan inte bli hackad såsom webbaserade loggböcker eller appar i telefonen.

Skyddsglasögon

2018-04-29

Klicka här för att läsa om praktiskt test av skyddsglasögon

GDPR

2018-04-09

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen.
Vad innebär detta för exempelvis jägarförbund, sportskytteförbund, sportskytteföreningar och jaktföreningar?

Å ena sidan ligger det i verksamhetens natur att man publicerar sportresultat. Men om man samtidigt avslöjar personuppgifter på sannolika vapenägare och i synnerhet om dessa uppgifter är så unika att det går att härleda till en bostadsadress då är det integritetskänslig information.

Grundläggande klargöranden

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton på personer klassas som personuppgifter. Detta är relevant för föreningar och förbund.

Känsliga personuppgifter är bland annat uppgifter som avslöjar personens etniska ursprung, politiska åsikter, religionsåskådning eller sexuella läggning. Även uppgifter om personens hälsa och om personen tillhör en fackförening klassas som känsliga. Detta bör inte vara relevant för föreningar eller förbund.

Hantering av vapenägarens personuppgifter

Det finns i skrivande stund inga särskilda förhållningsregler i dataskyddsförordningen avseende vapenägares personuppgifter. Men man kan studera tidigare händelser och utveckla en god sed för behandling av vapenägares personuppgifter.

År 2009 avslog Kammarrätten Jägarnas Riksförbund överklagande om att få ta del av personuppgifter om jägare ur Naturvårdsverkets jaktkortsregister. Kammarrätten menade att uppgifterna inte kunde lämnas ut "utan fara för att vapen eller ammuntion kommer till brottslig använding" eftersom registret innehöll personuppgifter om 300 000 vapeninnehavare. Källa:RÅ 2009 ref. 80
Reflektion: Kammarrätten gjorde bedömningen att vapeninnehavares personuppgifter var så skyddsvärda att de inte kunde lämnas ut till en mycket begränsad krets personer inom Jägarnas Riksförbund trots att uppgifterna årligen lämnas till Svenska Jägareförbundet.

Ur Datainspektionens remissvar 2016 avseeende EU:s vapendirektiv. På skjutvapenområdet hanteras integritetskänslig information om enskilda individer. [...] Vid behandling av personuppgifter i samband med hantering av skjutvapen på det sätt som beskrivs är det enligt Datainspektionen nödvändigt att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten hålls på en hög nivå. Det kan avseende vapen, utöver allmänna integritetshänsyn som gäller all behandling av personuppgifter, t.ex. handla om att inte röja uppgifter om var vapen finns och förvaras. Källa: Dnr 2293-2015, Ju2015/09714/PO
Reflektion: Datainspektionen belyser vikten av att skydda uppgifter om var vapen finns och förvaras i samband med delning av vapenägares personuppgifter mellan polismyndigheter inom Europa. Om man publicerar personuppgifter i resultatlistor med mera som kan kopplas till en bostadsadress är skyddet inte på en hög nivå.

I februari 2018 kunde man läsa i Jakt och jägare att Svenska Jägareförbundet slutade dela med sig av sitt medlemsregister till sina samarbetspartners. Medlemmar hade uttryckt sin oro för att känsliga personuppgifter om dem som vapenägare hade delats ut till enligt deras mening obehöriga personer.
Reflektion: Ett bra exempel på ett förbund som lyssnar på sina medlemmar och rättar till en säkerhetsbrist.

I mars 2018 skriver Jakt och jägare en kommentar till att skyttar kartläggs av kriminella. En polisinspektör poängterar att det är lätt för kriminella att kartlägga vapenägare när personuppgifter publiceras i sportskytteresultat och som funktionärer på websidor.
Reflektion: Bara för att det finns några få kända fall idagsläget är risken inte desto mindre att de uppgifter som finns publicerade idag kan komma att användas för kartläggning i framtiden.

Friskrivning

Nedanstående rekommendationer är baserat på tolkning av datainspektionens yttrande avseende EU:s vapendirektiv den 4 januari 2016. Kammarrättens syn på vapenägares personuppgifter. Beaktande av den senaste tidens händelser beskrivna i Jakt och jägare. Samt samtal med Datainspektionens juristavdelning den 9 april 2018. Dessa rekommendationer ska inte ses som heltäckande och kan ändras när det kommer ett förtydligande eller en vägledande dom. Det är upp till var och en att ta reda på vad som gäller vid var tid. Till 2019 års utgåva av Skytteloggboken hoppas vi kunna ge tydligare råd avseende informationsbehandling enligt dataskyddsförordningen.

Rekommendation

Dataskyddsombud - de som behandlar känsliga uppgifter (såsom personer som högst sannolikt är vapenägare) eller uppgifter som innebär en kartläggning av enskildas beteende (såsom sportskyttetävlingar eller -träningar) måste utse en person i organisationen som har till särskild uppgift att bevaka dataskyddsfrågor. En förening eller ett förbund som behandlar ett medlemsregister med 100 eller fler medlemmar bör definitivt utse ett dataskyddsombud. Med det sagt kan det vara nödvändigt även för mindre föreningar och förbund att utse ett dataskyddsombud.

Konsekvensbedömning - innan man planerar en ny personuppgiftsbehandling som innebär särskilda risker för de registrerade (exempelvis publicerar namn på vapenägare) ska man göra en bedömning av vilka konsekvenser behandlingen kan få och vilka åtgärder som behövs för att minska riskerna. Man behöver löpande bedöma om en förnyad konsekvensbedömning är nödvändig även om man har ett befintligt medlemsregister, exempelvis om hotbilden förändras. Läs mer om konsekvensanalys i Säkerhetsboken.

Säkerhet - den som behandlar personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna ska skyddas på rätt sätt. Att publikt publicera en medlemslista eller motsvarande där det går att lista ut var någon bor är direkt olämpligt. Att ha motsvarande uppgifter bakom en inloggning där alla medlemmar delar samma inloggningsuppgifter är olämpligt. Medlemmarna bör minst ha individuella inloggningsuppgifter. Man vet att man hade otillräckliga säkerhetsåtgärder när man drabbas av en personuppgiftsincident och då kan man få betala dryga böter.

Anmälan om personuppgiftsincident - Om det inträffar en säkerhetsincident, till exempel ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av uppgifter, måste man anmäla det till Datainspektionen och de registrerade inom 72 timmar. Om det är en grov säkerhetsincident måste detta anmälas utan dröjsmål. Exempelvis att råka mejla ut alla medlemmars e-postadresser synligt till alla medlemmar kan vara en personuppgiftsincident.

Sanktionsavgift - Under artikel 83 kan man läsa om de mycket höga administrativa sanktionsavgifterna, och att i varje enskilt fall ska ta hänsyn till bland annat: Överträdelsens karaktär och skadan de berörda registrerade har lidit. Om överträdelsen skett med uppsåt eller genom oaktsamhet. De åtgärder som vidtagits för att lindra den skada som de registreade har lidit. De kategorier av personuppgifter som påverkas av överträdelsen. Ta reda på vilka krav som ställs och var försiktig med medlemmarnas personuppgifter.

Medgivande - alla medlemmar nya som gamla bör skriva på ett medgivande där man accepterar att förbundet/föreningen behandlar medlemmens personuppgifter för exempelvis:

 • deltagarförteckningar för tävlingar/träningar
 • resultatlistor
 • närvarolistor
 • fotografier

Förbundet och föreningen bör kunna tillmötesgå de medlemmar som inte vill att deras namn ska visas publikt i resultatlistor med mera.

Registervård - gå igenom medlemsregister och e-post till den officiella e-postadressen. Radera avslutade medlemmar och annan information som inte är nödvändig.

Kontakta Datainspektionen för ytterligare vägledning avseende GDPR.

Läs mer i Skytteloggboken om skydd för vapenägare. Vad individen, klubben, förbundet och samhället kan göra för att skydda vapenägare bättre.

Ny utgåva

2018-01-25

2018 års utgåva innehåller de nya märkesfordringarna för dynamiskt skytte. På sidan 14 i Skytteloggboken hittar du en checklista som kan vara användbar när du ska på tävling eller till skjutbanan. Avsnittet Skydd för vapenägare är uppdaterat och kompletterat med ett par nya tips.

Det verkar vara många sportskyttar som ännu inte börjat logga sina träningstillfällen. Men jag tror inte att alla har förstått hur viktigt det är. I synnerhet verkar det vara många med tillsvidarelicenser som tror inte att de behöver logga. Så här är det enligt FAP 551-3:

 1. När man ska förnya en tidsbegränsad vapenlicens behöver man kunna uppvisa aktivitet med det aktuella vapnet.
 2. När man ska söka licens för ett nytt enhandsvapen behöver man kunna uppvisa aktivitet med alla enhandsvapen.
Om det blir tidsbegränsning på vissa gevär så kommer behovet av loggbok att öka.

Skyddstips

2017-08-24

Det är relativt ovanligt med vapenstölder men en bra grundprincip när man vill skydda något är: Avskräcka, Hindra, Upptäcka, Fördröja och Förstöra. Omsatt i praktiken för din bostad innebär detta:

 1. Avskräck tjuvarna genom att sätta upp synliga skyddsåtgärder exempelvis larmdekaler, inbottslarm, kameraövervakning, grannsamverkan och nyfikna grannar.
 2. Hindra tjuvarna med inbrottsskyddande fönster, dörrar, lås samt håll dessa stängda och låsta.
 3. Upptäck inbrott tidigt med hjälp av inbrottslarm.
 4. Fördröj tjuvarna genom att låsa stadiga innerdörrar och förankra säkerhetsskåp väl.
 5. Förstör, gör det stöldbegärliga obrukbart genom delad förvaring och förstörande vapenlås.
Läs om fler åtgärder i Skytteloggbokens kapitel Skydd för vapenägare.

Rättelse #01

2017-07-25

Tryckfelsnisse har varit framme i Skytteloggboken. Felet är på sidan 72 i märkesfordringar för Hagelgevär där tabellen är fel. Här kan du hämta en pdf-fil med en rättad sida. Skriv ut sidan i verklig storlek, klipp ur tabellen och klistra in den på sidan 72 i Skytteloggboken. Felet är rättat i böckerna som levereras från och med den 26 juli 2017.

Hack #03

2017-04-28

Om du delat upp Skytteloggboken för olika vapen eller vill du hitta Märkesfordringarna snabbt. Gör ett fliksystem genom att klistra ihop två klisterlappar i sidkanten.

Hack #02

2017-04-28

Skytteloggboken är skyddad av ett plastlaminat. Önskas extra skydd mot väder och slitage går den lätt ner i en vanlig plastficka.

Hack #01

2017-04-27

Vill du dölja innehållet i Skytteloggboken för obehöriga kan du anteckna förkortningar/symboler för dina vapen i samma ordning som på sidan 4. Om du vill dölja vapnen helt så river du ut sidan 3-4 som är medlemskort med sammanställning av vapenlicenser och förvarar den sidan på annan plats tills loggboken eventuellt behöver redovisas.

-

You Tube 2017-04-19

Presentation av SkytteloggbokenSecurity Manager  |  Säkerhetsboken  |  Bostadsskydd  |  Säkerhetsbloggen